Reklamační řád

Velmi stručný postup reklamace:
 1. Projděte naši sekci Technické podpory - Řešení problémů s PC zda nenajdete řešení na Váš problém
 2. Jakýmkoliv způsobem nás kontaktujte a pokusíme se vyřešit Váš problém na dálku, pokud to bude možné.
 3. Projděte Seznam ASC, a podle výrobce najděte nejbližší Autorizovaný servis, na nějž reklamovaný hardware odneste/pošlete s kopií faktury od nás.
 4. V případě že výrobce tohoto hardware v České republice nemá autorizované servisní centrum nebo se jedná o počítač Prime, tak tento jakýmkoliv způsobem dopravte na naši adresu, kde tento problém vyřešíme. V případě posílání přepravní službou, prosím pečlivě hardware zabalte (nejlépe do původního obalu) a pojistěte! V případě, že přepravce zásilku při přepravě poškodí a ta nebude pojištěna, zákazník nemá právo na náhradu škody!

Reklamační řád

Obecně.
Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy PriMe Computers a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Obchodní podmínky společnosti PriMe Computers. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím.
Záruční podmínky.
Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost, na základě které přejímá závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k danému účelu. Délka záruky je uvedena na faktuře nebo dodacím či záručním listu. Není-li uvedena poskytuje prodávající záruku 24 měsíců. Délka každé záruky je stanovena tak, že prvních 24 měsíců z celkové doby záruky je zákonná záruka, poté se nároky kupujícího řídí obsahem prodloužené smluvní záruky dle tohoto reklamačního řádu. Na tiskové hlavy jehličkových tiskáren a akumulátory (baterie) (např. u mobilních telefonů a notebooků) se vztahuje záruka šesti měsíců. Záruční lhůta přitom začíná běžet dnem prodeje uvedeného na faktuře. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu odstraňování vad nebo výměny zboží. Tyto skutečnosti jsou uvedeny na Reklamačním protokolu.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje (nárok na uplatnění záruky zaniká):

 • na vady vzniklé špatnou a neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • na spotřební materiál (tiskové hlavy, pásky, tonery, skenovací hlavy, magnetické nosiče atd.), jehož doba životnosti je dána charakterem zboží,
 • použitím nesprávného (nelegálního) programového vybavení, nebo nesprávného spotřebního materiálu (škody způsobené počítačovými viry),
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
 • po provedení neoprávněného zásahu (úprav) do zboží bez předchozího písemného svolení prodávajícího,
 • na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo, povětrnostních vlivů,
 • při porušení ochranných pečetí, protiprachových pásků (HD, FD,CD), garančních nálepek a štítků s výrobními čísly,
 • u zákazníkem vybraných a nakoupených dílů nezaručujeme kompatibilitu s jiným zbožím a zboží se z tohoto důvodu zásadně nevyměňuje (zboží je možné za poplatek před nákupem otestovat),
 • poškozením zboží při přepravě (nutno řešit s přepravní službou na místě),
 • je-li zboží označené při prodeji jako zlevněné nebo použité se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána,
 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 • při chybně provedeném upgrade biosu, firmware,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.

U zboží charakteru software se záruční podmínky řídí licenčními podmínkami a uplatňují se u výrobce software. Okamžikem odstranění ochranných prostředků nemůže kupující zboží vrátit prodávajícímu.
U LCD displaye, existuje norma ISO 13406-2, která mimo jiné definuje, u kolika vadných pixelů má právo zákazník na výměnu LCD.

Uplatnění reklamací.
Záruku může uplatnit pouze kupující uvedený na faktuře nebo v dodacím či záručním listě. Záruku není možné postoupit třetí osobě. Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího. Při splnění následujících podmínek kupujícím

 • dodáním kopie faktury a dodacího listu případně dokladu o hotovostním nákupu, na kterém je reklamované zboží uvedeno a odsouhlaseno s výrobním (sériovým) číslem,
 • zboží zabalené v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, dokladů, kabelů a ostatního příslušenství,
 • přiložen detailní popis závady ke každému dílu ačetnost výskytu,
 • před předáním jakéhokoliv média s nahraným software si zazálohuje data, za případnou ztrátu a poškození dat nenese prodávající odpovědnost,

vyhotoví prodávající Reklamační protokol s pořadovým číslem reklamace. Pokud kupující nesplní některou z předchozích podmínek mohou být po dohodě prodávajícího a kupujícího stanoveny další podmínky převzetí reklamace. Dnem převzetí reklamace se rozumí den splnění všech předchozích podmínek kupujícím nebo písemné dohody obou stran.

U vybraných druhů zboží stanovených seznamem ASC, provádí záruční opravy smluvní partneři jednotlivých dodavatelů. V tomto případě se kupující a prodávající dohodli, že případné reklamace bude kupující uplatňovat přímo u těchto partnerů (servisních organizací).

Vyřízení reklamací.

Prodávající se zavazuje o co nejrychlejší vyřízení reklamací opravou nebo výměnnou chybného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit reklamované zboží zbožím jiným (jinou značkou) s podobnými (stejnými či vyššími) funkčními parametry, tak aby doba vyřízení reklamace byla co nejkratší, přičemž se prodlužuje záruka o dobu reklamace. Vyřízené reklamace budou kupujícímu zasílány přepravní službou nebo uschovány v provozovně prodávajícího, tak jak bude vyznačeno v Reklamačním protokolu. Při opakovaných neoprávněných reklamacích si prodávající vyhrazuje právo účtovat poplatek za práci technika podle příslušného ceníku. V tomto případě bude reklamované zboží zasláno nebo předáno až po uhrazení poplatku.

Závěrečná ustanovení.

Pokud není v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, platí přiměřeně ust. ObZ. Nedílnou součástí tohoto Reklamačního řádu je seznam Autorizovaných Servisních Center a Obchodní podmínky. Kupující a prodávající jsou tímto reklamačním řádem vázáni.

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.